• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
ระเบียบการแต่งกาย
เขียนโดย Super User

ระเบียบการแต่งกาย

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวเดียวกันโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการแต่งกายของนักเรียน ดังนี้

๑.  นักเรียนชายระดับอนุบาล

studen2.jpg

๑.๑ เสื้อ แบบเสื้อเชิ้ตคอตั้งสีขาวแขนสั้น เอวจั๊ม ผ่าอกตลอด หน้าอกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อ ท.ค. และหน้าอกเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ-สกุลเป็นภาษาไทย โดยปักด้วยด้ายสีน้ำเงิน

๑.๒ กางเกง เป็นกางเกงนักเรียนขาสั้นสีกรมท่า

๑.๓ รองเท้า ถุงเท้า เป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำใช้ประกอบกับถุงเท้าสีขาวธรรมดา ไม่มีลวดลาย

๑.๔ ทรงผม ให้ตัดผมด้านข้างเกรียน หรือตัดผมรองทรง

๑.๕ ชุดแต่งกายพลศึกษา กางเกงวอร์มขาสั้นสีดำ เสื้อกีฬาตามแบบที่โรงเรียนกำหนด รองเท้ากีฬาสีขาวใช้ประกอบกับถุงเท้าสีขาวธรรมดาไม่มีลวดลาย

                                        ๑.๖ เสื้อหม้อห้อม ให้ใช้ประกอบกับกางเกงนักเรียนสีกรมท่า

 

 

๒.  นักเรียนหญิงระดับอนุบาล

studen1.jpg

๒.๑ เสื้อ แบบเสื้อเชิ้ตคอบัวสีขาวแขนสั้น เอวจั๊ม ผ่าอกตลอด หน้าอกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อ ท.ค. และหน้าอกเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ-สกุลเป็นภาษาไทย โดยปักด้วยด้ายสีน้ำเงิน  

๒.๒ กระโปรง ผ้าสีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบ

๒.๓ รองเท้า ถุงเท้า ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ มีสายรัดรองเท้า ใช้ประกอบกับถุงเท้า สีขาวธรรมดาไม่มีลวดลาย

๒.๔ ทรงผม นักเรียนหญิงให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย

๒.๕ ชุดแต่งกายพลศึกษา กางเกงวอร์มขาสั้นสีดำ เสื้อกีฬาตามแบบที่โรงเรียนกำหนด รองเท้ากีฬาสีขาวใช้ประกอบกับถุงเท้าสีขาว  

                                         ธรรมดาไม่มีลวดลาย

                                        ๒.๖ เสื้อหม้อห้อม ให้ใช้ประกอบกับกระโปรงนักเรียนสีกรมท่า

๓.นักเรียนชายระดับประถมศึกษา

studen3.jpg

๓.๑ เสื้อ แบบเสื้อเชิ้ตคอตั้งสีขาวแขนสั้น ผ่าอกตลอด หน้าอกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อ ท.ค. และหน้าอกเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ-สกุลเป็นภาษาไทย โดยปักด้วยด้ายสีน้ำเงิน ที่ปีกปกเสื้อด้านขวาปักจุดวงกลมด้วยด้ายสีน้ำเงิน โดยปักตามระดับชั้นคือ ป.๑ ปัก ๑ จุด, ป.๒ ปัก ๒ จุด,ป.๓ ปัก ๓ จุด

๓.๒ กางเกง เป็นกางเกงนักเรียนขาสั้นสีน้ำเงินสด

๓.๓ เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสี่เหลี่ยมสีขาว

๓.๔ รองเท้า ถุงเท้า เป็นรองเท้าผ้าใบสีดำหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีขาวธรรมดาไม่มีลวดลาย

๓.๕ ทรงผม ให้ตัดผมด้านข้างเกรียน หรือตัดผมรองทรง

                                        ๓.๖ เครื่องแต่งกายชุดลูกเสื้อ แต่งชุดนักเรียนและสวมหมวกลูก

                                       เสือสีน้ำเงิน ผ้าพันคอสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแถบสีเหลือง และรัดผ้า  

                                       พันคอด้วยบล๊อกเกิ้ตลูกเสือสีเหลือง

                                                                  ๓.๗ ชุดแต่งกายพลศึกษา กางเกงวอร์มขายาวสีดำ เสื้อกีฬาตาม

                                       แบบที่โรงเรียนกำหนด รองเท้ากีฬาสีขาวใช้ประกอบ กับถุงเท้าสี

                                       ขาวธรรมดาไม่มีลวดลาย 

                                        ๓.๘ เสื้อหม้อห้อม ให้ใช้ประกอบกับกางเกงนักเรียนสีน้ำเงินสด

๔.นักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา

studen4.jpg

๔.๑ เสื้อ แบบเสื้อเชิ้ตคอบัวสีขาวแขนสั้น ผ่าอกตลอด หรือผ่าอกแค่ครึ่งหนึ่ง หน้าอกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อ ท.ค. และหน้าอกเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ-สกุลเป็นภาษาไทย โดยปักด้วยด้ายสีน้ำเงิน ที่ปีกปกเสื้อด้านขวาปักจุดวงกลมด้วย ด้ายสีน้ำเงิน โดยปักตามระดับชั้นคือ ป.๑ ปัก ๑ จุด, ป.๒ ปัก ๒ จุด,ป.๓ ปัก ๓ จุด

๔.๒ กระโปรง ผ้าสีน้ำเงินสด ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบ

๔.๓ รองเท้า ถุงเท้า ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ มีสายรัดรองเท้า ใช้ประกอบกับถุงเท้า สีขาวธรรมดาไม่มีลวดลาย

๔.๔ ทรงผม นักเรียนหญิงให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย

๔.๕ เครื่องแต่งกายชุดลูกเสื้อ แต่งชุดนักเรียนและสวมหมวก

                                       ลูกเสือสีน้ำเงิน ผ้าพันคอสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแถบสีเหลืองและรัด

                                       ผ้าพันคอด้วยบล๊อกเกิ้ตลูกเสือสีเหลือง

                                       ๔.๖ ชุดแต่งกายพลศึกษา กางเกงวอร์มขายาวสีดำ เสื้อกีฬา

                                       ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด รองเท้าสีขาวใช้ประกอบ กับถุงเท้าสี

                                       ขาวธรรมดาไม่มีลวดลาย 

                                       ๔.๗ เสื้อหม้อห้อม ให้ใช้ประกอบกับกระโปรงนักเรียนสีน้ำเงินสด

                                       ชุดลูกเสือสำรอง(ชาย) ชุดลูกเสือสำรอง(หญิง)