• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
คณะครูโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า
เขียนโดย Super User

คณะครูโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า

ระดับชั้นอนุบาล   

ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

   นางจารุวรรณ์  คำภา              นางดวงเดือน  อุประ            นางธัญลักษณ์  ภูบุญอ้วน          นางมะลิวัลย์  เดชดวง

   น.ส.สุจิตรา  ศรีพรหม             

 

ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

   

  นางผกามาศ  ทุมรัตน์              น.ส.อุดมลักษณ์  เจริญชัย           น.ส.วิฉรรชณีย์  อนุสนธิ์         นางอรุณี  แสงทอง

                                                                                                

ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

    นางสุกันยา  ศรีนุกูล             นางกัญภรณ์  คุนาคม               นางประพินภรณ์  คำพลงาม         น.ส.ฐิติยา  วิมลรักษา


      

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

   นางชนิดา  บาตรสุวรรณ        นางวันเพ็ญ  อินทรสิทธิ์            นางมะลิวัลย์  โประวะ       นางธนสร  บุตรแก่นทราย     

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  

      นางทวินันท์  มนทาน้อย        นางยุรดา  เสนาเจริญ          น.ส.พิมญาดา  ทองพรหม      น.ส.จารุณี  เจริญไชย

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

  

นางเพ็ญประภา  ดอนสมจิตร       น.ส.วิยะดา  หล้าหิบ             นายเดชณรงค์  วิริยะ            น.ส.สุธาพร  นครเพชร             

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

     นายสุระชัย  แสงทอง              น.ส.ปวีณา  พรมคำ              นายไชยรัตน์  นะวะสด         น.สวิจิตรตรา  สุทธิมาตย์

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

      น.ส.อนงค์นาถ  ลาพร           น.ส.สุเปรมปรีดิ์  ศรีขวา           นายไพศาล  ศรีมาศ            ว่าที่ ร.ต.ชนชน  สิริวัฒนการกุล

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

นายขจรศักดิ์  ธรรมธัชกุล           นายสุเมธา  ฐาตุจิรางค์กุล           น.ส.เกษวลี  เกษเพชร         น.ส.พัชรี  จันใด

 

ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์      

                             นางศิริลักษณ์  หล้าหิบ                            

                                                    

ครูประจำวิชาสุขศึกษา

นายสุทธิพงษ์  ชมชื่น              นายธนศักดิ์  ขวาธิจักร         นายบัญชา  เวฬุวนารักษ์

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

         

น.ส.ขันทอง  ไชยสาคร                น.ส.พรสุดา  กางทอง

      Che  Harris  Fon           

ครูประจำวิชาสังคม

 

           น.ส.อรอนงค์  เจริญไชย         นางวิภาวดี  ปธิรูโป

 

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

 

               นายธเนศ  ศรีสำราญ                น.ส.สุธาวัลย์  บัวละภา