• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
บุคลากรสนับสนุนการสอน
เขียนโดย Super User

บุคลากรสนับสนุนการสอน

                                       

     นางสาวกัญญาณัฏฐ์  อินทรสิทธฺิ์       นางสาวชมัยพร  บุญประสม            นางรัชนีกรณ์  วัฒนานวทรัพย์                 นายธงชัย  กาติวงศ์

         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน                   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                           ผู้ช่วยธุรการ

 

 

                                      

              นายอำพันธ์  โทวะดี                     นายพิศนุ  แก้วกันยา                        นายก้องไพร  แสงทอง                 น.ส.กีรติกานต์  แก้วกันยา

                นักการภารโรง                              นักการภารโรง                                      นักการภารโรง                                   นักการภารโรง

                                        

         นายประเสริฐ  โคตรชมภู                   นายพงษ์ราชัน  ท่าเดื่อ                      น.ส.ชฎาพร  สิงห์ชา                           น.ส.มุธิตา  พรมสุริย์

               พนักงานขับรถ                                     พนักงานขับรถ                                  นักการภารโรง                                   นักการภารโรง

                           

          นายเชษฐพล  ศรีสุราช                    นายไชยรัตน์  แสดคง                   น.ส.สดายุ  สะแสงสาร    

                นักการภารโรง                              นักการภารโรง                              เจ้าหน้าที่ห้องสมุด