• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
บุคลากรสนับสนุนการสอน
เขียนโดย Super User

บุคลากรสนับสนุนการสอน

                                        

     นางสาวกัญญาณัฏฐ์  อินทรสิทธฺิ์       นางสาวชมัยพร  บุญประสม                       นายธงชัย  กาติวงศ์

         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน                   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                   ผู้ช่วยธุรการ

 

 

                                        

              นายอำพันธ์  โทวะดี                              นายก้องไพร  แสงทอง               

                นักการภารโรง                                          นักการภารโรง                                   

                                

         นายประเสริฐ  โคตรชมภู         นายพงษ์ราชัน  ท่าเดื่อ             น.ส.ชฎาพร  สิงห์ชา                     น.ส.มุธิตา  พรมสุริย์

               พนักงานขับรถ                     พนักงานขับรถ                        นักการภารโรง                               นักการภารโรง

                           

                          นายไชยรัตน์  แสดคง                   น.ส.สดายุ  สะแสงสาร    

                             นักการภารโรง                              เจ้าหน้าที่ห้องสมุด