• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
อบรมครูและบุคลากร 2562
เขียนโดย Super User

นายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  มาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมโดยมีวิทยากรดังนี้  นางสาววาสนา  แก้วจันทร์เพ็ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายขจรสักดิ์  ธรรมธัชกุล  ครู  นางสาวสุธาวัลย์  บัวละภา  ครู  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  5  สิงหาคม  2562