• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
เลือกตั้งประธานนักเรียน 62
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้นักเรียน  เพื่อให้เด็กเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  ได้ให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน  และจำลองเหตูการณ์จริง  นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  7 มิถุนายน  2562