• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ 2561
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.5-6  เพื่อฝึกทักษะชีวิต  ความอดทน  ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  14 - 15  กุมภาพันธ์  2562