• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 61
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  ได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  โดยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เพื่อให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด  โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดี  26  มิถุนายน  2561