• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
มอบค่าปัจจัยพื้นฐาน ่ 60
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  มอบเงินปัจจัยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  จำนวน  220  คน  โดยจัดสรรให้นักเรียนคนละ  500  บาท  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  111,000  บาท  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น  18  ธันวาคม  2560