• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบ PLC และนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน
เขียนโดย Super User

คณะครูโรงเรียนเทศบาลคำตากล้าเข้ารับการอบรม  โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบ PLC  (Professional Learning Community)  และการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในช่วงปิดภาคเรียน  ณ  โรงแรม  บี  เค  เพลส  จังหวัดบึงกาฬ  11-12  พฤษภาคม  2560