• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
แข่งกีฬาอนุบาล ' 61
เขียนโดย Super User

แข่งขันกีฬาอนุบาล  "คำตากล้าเกมส์"  โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล  "คำตากล้าเกมส์"  โดยมีนางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี  นายอำเภอคำตากล้า  เป็นผูกล่าวเปิดงาน  และนายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  การแข่งขันกีฬาในครังนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่านักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บรรยากาศเต็มไปด้วความสนุกสนาน  8 มีนาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์National test : NT)
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาคำตากล้า  ได้เข้าร่วมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีการศึกษา  2560  โดยมีนายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้ออกตรวจเยี่ยม  7  มีนาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
สอบประมวลผลความรู้ปลายภาค ปีการศึกษา 2560
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  จัดสอบประมวลความรู้ปลายปี  ระหว่างวันที่ 5 - 8   มีนาคม 2561  เพื่อวัดการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนประจำปีการศึกษา  2560  โดยมีนายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้ออกตรวจเยี่ยม  5  มีนาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
ท้องถิ่นอำเภออากาศอำนวยออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบ อ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1
เขียนโดย Super User

ท้องถิ่นอำเภออากาศอำนวย  ออกติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ  การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.1  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีการศึกษา 2560  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  2  มีนาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินสมรรถนะ ป.3 , ป.6 ปีการศึกษา 2560
เขียนโดย Super User

นายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการสอบประเมินสมรรถนะของผู้้เรียนโดยประเมินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6   22  กุมภาพันธ์  2561

อ่านเพิ่มเติม...