• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
กรรมการสถานศึกษา
เขียนโดย Super User

กรรมการสถานศึกษา

parinya3.jpg

นายปริญญา นิกาพฤกษ์

ประธานกรรมการสถานศึกษา

pksiri.jpg

พระครูศิริสราภิวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา

 

kamkan2.jpg

นายศิริ พุทธวงศ์ษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

sarawut.jpg

บาทหลวงสุรวุฒิ สมงาม

ผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา

 

kankan4.jpg

นายไมตรี ลำทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

kamkan3.jpg

นางสาวสวาด คำภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

prapan.jpg

นายประพันธ์ แสดคง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

sombat.jpg

นายสมบัติ สุขสวน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

kamkan5.jpg

นายสำเร็จ อินทรสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

kamkan1.jpg

นายประหยัด ทองพรหม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

kankan8.jpg

นางวิภาวดี ปธิรูโป

ผู้แทนอปท.

 

kamkan6.jpg

นางขนิษฐา ศรีบุญ

ผู้แทนศิษย์เก่า

 

kankan10.jpg

นางกัญญภรณ์ คุณาคม

ผู้แทนครู

 

kankan9.jpg

นายสกุล พรมจันทร์

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

kankan7.jpg

นายวรรณที ศรีโนนยาง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา