• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า

ประวัติความเป็นมา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ประกอบกับพระราชบัญญัติอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักทางการศึกษาก็ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได้ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย โดยกำหนดให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตามหลักวิชาการเต็มตามศักยภาพเพื่อมุ่งเน้นให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ “ เด็กดี เด็กเก่ง เด็กมีความสุข ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เทศบาลตำบลคำตากล้า ได้จัดการศึกษาโดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำตากล้า ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 3 – 6 ปี และในปีการศึกษา 2551 เทศบาลตำบลคำตากล้า ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า ตามมติสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ให้เทศบาลตำบลคำตากล้าจัดตั้งโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลคำตากล้า จำนวน 1 โรงเรียน ในระดับก่อนประถมศึกษา ( อนุบาล 1 - 3 , อายุ 4 - 6 ปี ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการการศึกษาในระบบแก่เด็กในเขตพื้นที่ในระดับก่อนประถมศึกษา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อเป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมในสังคม โดยนายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า นายบัวลี นิกาพฤกษ์ เป็นผู้อนุมัติจัดตั้ง และได้รับอนุญาตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จัดตั้งโรง เรียน ได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2552 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า เป็นโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน สังกัดเทศบาลตำบลคำตากล้าเป็นแห่งแรก ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.40 น. ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 โดยมีนายวรรณที ศรีโนนยาง ผู้อำนวยการกองการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานศึกษา นางสิรินภา ภูจอมจิตร เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน นางกอบเงิน ชิตบุตร เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ มีบุคลากรครู 14 คน เด็กนักเรียน จำนวน 332 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารโรงอาหาร 1 หลัง เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาครบทุกด้าน จึงได้จัดโครงสร้างการ บริหารโดยแยกออกเป็น 4 ฝ่าย คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการกองการศึกษาซึ่งมีระบบการบริหารเป็นลำดับตามขั้นตอนที่ชัดเจน มีการจัดทำแผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งมีการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ